Nejbližší akce

není plánována žádná další akce

Dlouhodobá nemoc, ztráta soběstačnosti, závislost na pomoci jiné osoby

Pečovatelská služba + domy s pečovatelskou službou

Švermova 2099/16, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 735 110; 416 734 181

web: www.fchltm.cz

mail: dps@fchltm.cz

kontaktní osoba: Bc. Eva Potůčková - vedoucí zařízení; Bc. Lucie Beránková - sociální pracovnice

Popis služby

Pečovatelská služba zajišťuje péči o seniory a zdravotně tělesně postižené občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby. Tato služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech včetně domácností v Domech s pečovatelskou službou. Služba přichází za klientem, který není přemísťován do cizího prostředí. Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která přispívá k prodloužení pobytu člověka doma, kde je adaptovaný. Prodlužuje období relativně nezávislého života a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního ústavního zaopatření.

Pečovatelská služba v Litoměřicích je poskytována ve čtyřech Domech s pečovatelskou službou, jejichž majitelem je Město Litoměřice, a dále pak na území města Litoměřice v domácnostech uživatelů. Tato služba je poskytována od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00hod., obědy jsou pak rozváženy denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Cílová skupina

Senioři; osoby zdravotně tělesně postižené; rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Kapacita: 24 - okamžitá kapacita

Pravidla pro umístění do Domova s pečovatelskou službou: http://radnice.litomerice.cz/dokument-743401.html

-------------------------------

 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 735 599, 731 557 605

web: www.fchltm.cz

mail: chops@fchltm.cz

kontaktní osoba: Lenka Matzkeová - vedoucí zařízení

Popis služby

Posláním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby je zabezpečit co nejdelší setrvání uživatelů služeb ve vlastním sociálním prostředí, zabezpečit jejich využívání vlastní vztahové sítě tím, že zajišťujeme bio, psycho, sociální a duchovní potřeby uživatelů. Posláním služby je umožnit uživatelům žít co nejdéle v jejich domácím prostředí, zachovat si svůj vlastní způsob života, s důrazem na důstojnost, kvalitu života a vědomí vlastní hodnoty. Cílem je poskytnout nejen odbornou nebo fyzickou pomoc jiné osoby, ale i radu a psychologickou pomoc těm uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Cílová skupina

Senioři; osoby se zdravotním postižením; osoby s chronickým onemocněním

Kapacita: neuvedeno

Služba je poskytována terénní formou.

-------------------------------------

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Litoměřice

Na Valech 525/12, Litoměřice, 412 01 - bezbariérový přístup: ANO, částečně

Tel.: 950 133 518; 950 133 511

web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/litomerice/orgstr

mail: podatelna.litomerice@lt.mpsv.cz 

kontaktní osoba: Bc. Šárka Jurmanová - příspěvek na péči;

                           Pavlína Mikšová - dávky pro zdravotně postižené - příspěvek na mobilitu, pomůcky

Bezbariérový přístup: Ano - částečně

Telefon 950 133 111 - spojovatelka

         linky- 511, 514, 516, 517, 518

Úřední hodiny

Pondělí:

 

8:00 - 17:00

 

 

Úterý:

 

8:00 - 13:00

 

 

Středa:

 

8:00 - 17:00

 

 

Čtvrtek:

 

8:00 - 13:00

 

 

Pátek:

 

8:00 - 13:00

 

 

Poslání Úřadu práce ČR:

Kontaktní pracoviště je organizační složkou Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Ústí nad Labem.

Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:

a) zaměstnanosti,  
b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
c) státní sociální podpory,
d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb a

f) pomoci v hmotné nouzi,
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi.

-------------------------------

Okresní správa sociálního zabezpečení

Seifertova 2063/3, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 719 111

web: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/ustecky-kraj/ossz-litomerice.htm

mail: posta.lt@cssz.cz - e-podatelna

kontaktní osoba: Ing. Jana Zajícová - vedoucí odd. nemocenského pojištění

                           Alena Wetzsteinová - vedoucí odd. důchodového pojištění

Popis služby

Důchodové pojištění

Podle zákona o důchodovém pojištění jsou osoby účastné tohoto pojištění zabezpečeni v životních situacích jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Tehdy mají plátci pojistného nárok na vyplácení dávek důchodového zabezpečení.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení ve smyslu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.

Základním předpisem upravujícím nároky na důchody, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který nabyl účinnosti 1. ledna 1996.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje podle zákona o dávkách důchodového pojištění. Důchody z českého důchodového pojištění jsou řádné i předčasné důchody starobní,  invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Žádosti o starobní důchod sepisují místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Výši starobního důchodu spočítají pracovníci ústředí ČSSZ. ČSSZ vyplácí důchody předem. A to bezhotovostně na bankovní účet klienta nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty.

Nemocenské pojištění

Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek.

Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně.

Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České republiky nebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v České republice pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Zaměstnanci, kteří jsou činní pro zaměstnavatele, kteří nemají na území ČR sídlo, jsou v ČR pojištěni, pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu EU (více zde) nebo na území státu, s nímž ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (více zde).

Bližší informace na:

http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/

http://www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova-sluzba/


Kontakty

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 LITOMĚŘICE

Spojení

e-mail

podatelna@litomerice.cz

e-podatelna

epodatelna@litomerice.cz

Datová schránka

tpebfnu

tel.: 416 916 111
fax.: 416 916 211

Tento portál byl vytvořen v rámci projektu "Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb
na střednědobé období 2011 - 2012 ve městě Litoměřice financovaného z ESF ČR prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR".
Operační progarm lidské zdroje a zaměstnanost