Nejbližší akce

není plánována žádná další akce

Péče o seniory

Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory

Zahradnická 1534/4, Litoměřice, 412 01

Tel.: 417 770 011

web: www.fchltm.cz

mail: ds@fchltm.cz

kontaktní osoba: Ing. Lucie Škopánová - vedoucí zařízení; Mgr. Vojtěch Bok - sociální pracovník, Bc. Tomáš Mikula, Dis - sociální pracovník

Popis služby

Domov na Dómském Pahorku je domovem pro seniory. Poskytuje služby seniorů, kteří potřebují sociální péči a bez pomoci jiné osoby nemohou žít samostatně ve své domácnosti. Součástí domova je týdenní stacionář, ve kterém poskytujeme přechodné pobytové služby seniorům.

Cílem poskytovaným služeb je podpora samostatnosti uživatelů v co nejvyšší možné míře, zlepšení nebo udržení jejich zdravotního i duševního stavu. Domov vytváří podmínky pro důstojný život uživatelů, aby mohli být sami sebou, mohli uplatňovat vlastní vůli a mohli jednat na základě vlastního rozhodnutí.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba domova pro seniory je poskytována mobilním i imobilním osobám, zařízení je bezbariérové. Nejsou přijímány osoby s těžkým psychickým onemocněním.

 

Kapacita: 108

----------------------------------

 

Domov na Dómském pahorku - týdenní stacionář

Zahradnická 1534/4, Litoměřice, 412 01

Tel.: 417 770 011

web: www.fchltm.cz

mail: ds@fchltm.cz

kontaktní osoba: Ing. Lucie Škopánová - vedoucí zařízení; Mgr. vojtěch Bok - sociální pracovník, Bc. Tomáš Mikula, Dis - sociální pracovník

Popis služby

Týdenní stacionář je součástí domova na Dómském pahorku, ve kterém poskytujeme přechodné pobytové služby seniorům, kteří potřebují na přechodnou dobu zajistit péči společně s pobytovými službami. Jedná se nejčastěji o seniory, o které se dlouhodobě starají jejich blízcí a kdy z rodinných, zdravotních či jiných důvodů se nemohou po určitou dobu o svého seniora starat.

Pravidla pro poskytování služby a kontaktní údaje jsou shodná jako u Domova na Dómském pahorku, jehož je týdenní stacionář součástí.

Cílová skupina

Osoby senioři, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby musí být plně nebo částečně mobilní (pomocí chodítek a holí), neboť zařízení není bezbariérové. Nejsou přijímány osoby s psychickým onemocněním. Věková hranice pro přijetí je 65 let.

Senioři se mohou účastnit všech akcí a služeb Domova na Dómském pahorku.

Kapacita: 9

-----------------------------

 

Charitní domov sv. Zdislava - domov pro seniory

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 731 429

web: www.fchltm.cz

mail: chd@fchltm.cz

kontaktní osoba:Mgr. Jarosalva Biloková, Dis - vedoucí a sociální pracovník,  Mgr. Jana Kořínková, DiS. - sociální pracovnice

Popis služby

Posláním Charitního domova sv. Zdislava je poskytnout uživatelům, kteří nejsou natolik soběstační, aby mohli žít samostatně ve vlastní domácnosti a jejich rodina nemůže patřičnou péči zabezpečit a to ani s pomocí terénních pečovatelských služeb, důstojné a bezpečné prostředí ve stáří při současném zajištění jejich potřeb a jejich začlenění do sociálního prostředí v co největší možné míře. Sociální služba není poskytována osobám imobilním.

Cílová skupina

Jedná se o seniory, ve věku od 65 let se sníženou soběstačností, ze zdravotních nebo sociálních příčin, mobilní či částečně imobilní (chodící za pomocí holí, berlí či chodítek), pro které z nejrůznějších důvodů nepostačují ostatní typy sociálních služeb, zejména služeb terénních, zaměřených na tuto populační skupinu.

Kapacita: 5

---------------------------------

 

Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 731 429

web: www.fchltm.cz

mail: chd@fchltm.cz

kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Biolková, Dis - vedoucí a sociální pracovnice; Mgr. Jana Kořínková, DiS. - sociální pracovnice

Popis služby

Služba domova se zvláštním režimem je pobytového, režimového charakteru s poskytnutím především sociálních služeb, které uživatelům, pomáhají naplňovat jejich fyzické a psychické potřeby.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby. Služba je poskytována osobám od 50 let věku.  Osoby musí být alespoň částečně mobilní (chodítka, hole). Služba není poskytována osobám imobilním a osobám s psychiatrickým onemocněním a osobám závislým na návykových látkách.

Kapacita: 25

---------------------------------

 

Pečovatelská služba + domy s pečovatelskou službou

Švermova 2099/16, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 735 110; 416 734 181

web: www.fchltm.cz

mail: dps@fchltm.cz

kontaktní osoba: Kateřina Bahníková, Dis - vedoucí zařízení a sociální pracovnice

Popis služby

Pečovatelská služba zajišťuje péči o seniory a zdravotně tělesně postižené občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby. Tato služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech včetně domácností v Domech s pečovatelskou službou. Služba přichází za klientem, který není přemísťován do cizího prostředí. Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která přispívá k prodloužení pobytu člověka doma, kde je adaptovaný. Prodlužuje období relativně nezávislého života a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního ústavního zaopatření.

Pečovatelská služba v Litoměřicích je poskytována ve čtyřech Domech s pečovatelskou službou, jejichž majitelem je Město Litoměřice, a dále pak na území města Litoměřice v domácnostech uživatelů. Tato služba je poskytována od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00hod., obědy jsou pak rozváženy denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Cílová skupina

Senioři; osoby zdravotně tělesně postižené; rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Kapacita: 24 - okamžitá kapacita

Pravidla pro umístění do Domova s pečovatelskou službou: http://radnice.litomerice.cz/dokument-743401.html

-------------------------------

 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 735 599, 731 557 605

web: www.fchltm.cz

mail: chops@fchltm.cz

kontaktní osoba: Lenka Matzkeová - vedoucí zařízení

Popis služby

Posláním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby je zabezpečit co nejdelší setrvání uživatelů služeb ve vlastním sociálním prostředí, zabezpečit jejich využívání vlastní vztahové sítě tím, že zajišťujeme bio, psycho, sociální a duchovní potřeby uživatelů. Posláním služby je umožnit uživatelům žít co nejdéle v jejich domácím prostředí, zachovat si svůj vlastní způsob života, s důrazem na důstojnost, kvalitu života a vědomí vlastní hodnoty. Cílem je poskytnout nejen odbornou nebo fyzickou pomoc jiné osoby, ale i radu a psychologickou pomoc těm uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Cílová skupina

Senioři; osoby se zdravotním postižením; osoby s chronickým onemocněním

Kapacita: neuvedeno

Služba je poskytována terénní formou.

 

Domov U Trati Litoměřice - domov pro seniory

U Trati 2041/3, Litoměřice 412 01

Tel.: 416 735 295, 416 735 296

web:  http://www.csplitomerice.cz/dutlitomerice/index.html

email: dut.litomerice@csplitomerice.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Reissmüller - vedoucí domova, Bc. Karolína Bartošová - sociální pracovnice, Martina Jurkovičová Dis. - sociální pracovnice

Popis služby

Domov pro seniory Domov U Trati Litoměřice (dále jen "Domov") je jedním ze zařízení Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Ústeckého kraje, s dostupným dopravním spojením do centra města Litoměřice.

Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytování péče takovým způsobem, který vychází z individuálních potřeb seniorů, je postavena na respektu, důstojnosti, zachování práv uživatelů služby a rozhodování se o své osobě. Maximálně podporovat a co nejdéle udržovat stávající schopnosti uživatelů a jejich přirozené vazby.

Cílová skupina

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby, kdy rodina nemůže poskytnout náležitou péči a terénní i ambulantní sociální služby již nejsou pro seniory dostačující.


Uživateli domova se mohou stát osoby, které dosáhli věku 65 let.

Domov je vhodný pro manželské nebo partnerské páry.

Otevírací doba: Služba se poskytuje nepřetržitě

Služba nemůže být poskytována:

  • imobilním, a to vzhledem k technickým možnostem budovy
  • které chtějí přijetím do domova řešit pouze svou bytovou situaci

Cíle

Cílem domova je:

  • uživatel, který důstojně prožije své stáří
  • uživatel, který si uchovává co nejdéle své schopnosti a dovednosti
  • uživatel, který aktivně tráví svůj čas a využívá i další služby mimo zařízení
  • uživatel, který se cítí v domově bezpečně
  • uživatel, který je spokojený v těchto oblastech: ubytování, strava, péče, soukromí
  • podpora uživatele v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím

Našim dlouhodobým cílem je pomoci uživatelům vést aktivní, plnohodnotný a důstojný život.

Zássady poskytované služby

1. Zásada partnerského přístupu - uživatel je považován za partnera domova, který se může podílet na zkvalitňování poskytované služby.

2 Zásada ochrany lidských práv uživatele - domov repektuje dodržování lidských práv a základních svobod uživatele služby

3. Zásada informovanosti - domov informuje zájemce o všech nabízených a poskytovaných službách prostřednictvím svých webových stránek a dalších informačních materiálů. Uživatel si může sám dle svých potřeb, zájmů a schopností vybrat z nabízených služeb a aktivit.

4. Zásada osobní svobody - personál domova vytváří podmínky k zajištění soukromí uživatele a repspektuje ho.

5. Zásada kvalitně poskytované služby - domov pracuje na základě odborné a týmové spolupráce. Rozvíjí důvěru veřejnosti v poskytované sociální služby.

Kapacita domova je 90 lůžek.

Kontakty

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 LITOMĚŘICE

Spojení

e-mail

podatelna@litomerice.cz

e-podatelna

epodatelna@litomerice.cz

Datová schránka

tpebfnu

tel.: 416 916 111
fax.: 416 916 211

Tento portál byl vytvořen v rámci projektu "Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb
na střednědobé období 2011 - 2012 ve městě Litoměřice financovaného z ESF ČR prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR".
Operační progarm lidské zdroje a zaměstnanost