Nejbližší akce

není plánována žádná další akce

Problémy při výchově a vzdělávání dětí

Pedagogicko psychologická poradna

Palachova 18, Litoměřice, 412 01

tel: 416 733 015

web: http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice

mail: litomerice@pppuk.cz

kontaktní osoba: PhDr. Jana Junková - vedoucí PPP, psycholog

Činnost poradny:

- zajišťuje poradenské služby dětem a mládeži od předškolního věku až do ukončení středoškolského studia (věkové rozpětí klientů 3 – 19 let), v případě potřeby však také studentům VOŠ. Hlavní činností poradny je psychologická a speciálně pedagogická diagnostika výchovných a vzdělávacích obtíží a rovněž odborná pomoc při zvládání těchto obtíží.

Služby jsou určeny především klientům z oblasti Litoměřicka a Lovosicka. Služby poskytované poradnou jsou bezplatné.

Objednat se můžete telefonicky, osobně, písemně nebo prostřednictvím školy, případně také lékaře.

------------------------------------

Městský úřad Litoměřice - odd. sociálně právní ochrany dětí a mládeže (OSPOD)

Mírové nám. 15/7, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 916 124;

web: http://radnice.litomerice.cz

mail: drahuse.cermakova@litomerice.cz

kontaktní osoba: Drahuše Čermáková - vedoucí oddělení

Činnost OSPOD:

Sociálně-právní ochrana se vztahuje v ČR především na děti v následujících životních situacích:

 • rodiče dětí zemřeli; neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; nebo nevykonávají nebo zneužívají svá rodičovská práva;
 • děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičům, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • děti výrazně zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití;
 • děti opakovaně se dopouštějící se útěků od rodičů nebo od jiných osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti
 • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte;
 • děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů

Kapacita: ---

------------------

 

Městský úřad Litoměřice - odd. sociálně právní ochrany a prevence

Mírové nám. 15/7, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 916 424;

web: http://radnice.litomerice.cz

mail: jana.zelena@litomerice.cz

kontaktní osoba: Jana Zelená - vedoucí oddělení

Činnost odd. sociální prevence:

 • trestná činnost dětí do 15 let
 • trestná činnost mladistvých ve věku 15-18 let (provinění)
 • přestupkové řízení mladistvých
 • výchovné problémy dětí a mládeže
 • poruchy chování u dětí a mladistvých závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce)
 • přednášková činnost a poradenství

Kapacita: ---

Kontakty

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 LITOMĚŘICE

Spojení

e-mail

podatelna@litomerice.cz

e-podatelna

epodatelna@litomerice.cz

Datová schránka

tpebfnu

tel.: 416 916 111
fax.: 416 916 211

Tento portál byl vytvořen v rámci projektu "Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb
na střednědobé období 2011 - 2012 ve městě Litoměřice financovaného z ESF ČR prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR".
Operační progarm lidské zdroje a zaměstnanost